ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ГРАД СМОЛЯН
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Материална база


Техническият колеж към ПУ ”Паисий Хилендарски” в гр. Смолян ползва сграда със застроена площ от 1692 кв.м.

Колежът разполага с 34 помещения, от които 1 аула, две аудитории, 2 компютърни зали с постоянен интернет - достъп, 5 кабинета за преподаватели, 6 канцеларии за административен персонал, 1 работилница, библиотека с над 7 хиляди тома специализирана техническа литература, физкултурен салон, Център за кариерно ориентиране, Студентско общежитие и стол, складови и други помещения. Оборудвани са 18 лаборатории, от които:


 • за специалностите “Компютърни и комуникационни системи” и “Комуникационна техника и технологии”:

 • - Лаборатория по “Оптоелектроника и оптична комуникация”;
  - Лаборатория по “Компютърна графика”;
  - Лаборатория по “ Бази данни”;
  - Лаборатория по “Електромеханични устройства”;
  - Лаборатория по “ Техническа безопасност”.

 • за специалностите „Автомобилна техника” и “Транспортна техника и технологии”:

 • - Лаборатория по “Транспортна техника”;
  - Лаборатория по “Ремонт на автомобила”;
  - Лаборатория по “Диагностика на автомобила”.

 • за специалността “Машиностроителна техника и технологии”:

 • - Лаборатория по “Металогрофия и специален анализ”;
  - Лаборатория по “Машиностроителни технологии”;
  - Лаборатория по “Рязяне, металорежещи машини и технология на машинострлоенето”.


В лабораториите по “ Дискретни структури”, „Алгоритми и структури от данни”, „Обектно ориентирано програмиране”, “Мултипроцесорна техника” и лабораторията по “Физика” се провеждат упражнение на студенти от всички специалности.


Съвместно с “Арексим инженеринг” ЕООД – гр. Смолян са оборудвани лаборатории по “Компютърно моделиране” и “измервателна лаборатория”, в които се провеждат част от упражненията на студенти от специалността “Машиностроителна техника и технологии”.

В процес на изграждане и обзавеждане са 2 нови лаборатории по „Автомобилна електроника” и „Специализирана изследователска лаборатория по електротехника”.

Календар